دوستان را یاد کردن عار نیست با خبری کمتر از دیدار نیست....

دوستان را دوستی کن در حیات بعد مردن دوستی در کار نیست....

 

 

/ 1 نظر / 17 بازدید

[قلب][دست][گل]