کاش قلبم درد پنهانی نداشت. چهره ام هرگز پریشانی نداشت

کاش برگه های آخر تقویم عشق ، خبر از یک روز بارانی نداشت

کاش می شد راه سخت عشق را بی خطر پیمود و قربانی

نداشت کاش میشد عشق را تفسیر کرد. دست و پای عشق را

زنجیر کرد..............

 

/ 1 نظر / 18 بازدید