مادر ای لطیف ترین گل بوستان هستی....

ای باغبان هستی من هنگام روییدنم....

باران مهربانی هستی که به آرامی سیرابم می کند....

هنگام پروراندنم، آغوشی گرمی که بالنده ام می سازد.....

هنگام بیماری ام، طبیبی هستی که دردم را می شناسد و درمانم می کند....

هنگام اندرزم، حکیمی آگاهی که به نرمی زنهارم می دهد....

هنگام تعلیمم، معلمی خستگی ناپذیر و سخت کوشی که حرف به حرف دانایی را در گوشم زمزمه می کند.....

هنگام تردیدم، رهنمایی راه آشنایی که راه را از بیراهه نشانم می دهد.....

مادر تو شگفتی خلقتی، تو لبریز از عظمتی تو را سپاس می گویم و می ستایمت....

مادرم روزت مبارک.........


/ 1 نظر / 20 بازدید

[نیشخند][بغل][ناراحت][تعجب][خنده][قهقهه][خداحافظ][قهر][تایید][شوخی][گل][دست][خجالت]