تورا گم کرده ام امروز ... وحالا لحظه های من ...گرفتار سکوتی

سرد وسنگینند... وچشمانم که تا دیروز به عشقت میدرخشیدند

نمی دانی چه غمگینند!!!

چراغ روشن شب بود...

برایم چشم های تو نمی دانم چه خواهد شد پر از دلشوره ام...

بی تاب ودلگیرم... .... کجا ماندی که من بی تو هزاران بار،در هر

لحظه می میرم...........

 

/ 1 نظر / 32 بازدید