لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم؛ غافل از آنکه

لحظه ها همان خوشبختی بودند.....

/ 2 نظر / 24 بازدید