از آتش پرسیدم عشق چیست؟ گفت از من سوزانتر است.....

از گل پرسیدم عشق چیست؟ گفت از من زیباتر است.......

از شمع پرسیدم عشق چیست؟ گفت از من عاشق تر است....

از خودش پرسیدم تو کیستی؟ گفت نگاهی بیش نیستم.....


 

/ 1 نظر / 16 بازدید